Planlagt spor

Flowchart

Jf. princip om inddragelse af borgeren og de pårørende:

Vi inddrager borgeren og dennes pårørende i størst muligt omfang i indlæggelses- og udskrivelsesforløbet, så borgeren oplever at blive inddraget og at have mulighed for at tage aktiv del i eget forløb.

 

Hospitalet

  • Medinddrager patient og evt. pårørende i udskrivelsesforløbet fx ved at oplyse dem om, hvordan og hvornår afdeling på hospitalet kan kontaktes, og hvor længe aftalen gælder.
  • Udarbejder i samarbejde med patienten, og evt. pårørende og kommunen en plan for efterforløbet.
  • Formidler kontakttelefonnummer til kommunen til patienter med behov for kontakt hertil (visitation).
  • Udskrivelsessamtaler kan med fordel foregå via video.
  • Formidler patientens ønske om hjælp til livsstilsændringer via epikrise til patientens læge eller henviser patienten til kommunalt tilbud. Patienter der ønsker rygestopforløb skal henvises elektronisk til hjemkommunen jf. samarbejdsaftale vedr. rygestop.

Kommunen

  • Den kommunale visitator visiterer til de kommunale tilbud (herunder evt. midlertidigt ophold på korttidspladser eller plejebolig) og er i vurderingen i dialog med bl.a. hospitalsafdelingen og borgeren og dennes evt. pårørende (bl.a. af hensyn til at sikre borgers frie valg ift. valg af leverandør).

linje-new.png